CUPRA PASSPORT: Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu jego danych osobowych w związku z użytkowaniem CUPRA PASSPORT.

CUPRA PASSPORT dostarcza informacji na temat stanu pojazdu i zapewnia możliwość utworzenia raportu o stanie. Rzeczony raport zawiera szczegółowe dane i informacje dotyczące wyposażenia, funkcji, zużycia i wieku posiadanego pojazdu, które to mogą z kolei zostać uznane za dane osobowe w myśl Rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych (RODO) i ustawy organicznej 3/2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.

Ilość i rodzaj informacji dostępnych w CUPRA PASSPORT zależy od informacji, które CUPRA jest w stanie zapewnić w danym momencie, a także dodatkowych danych, które zostały dodane bądź mogą zostać dodane bezpośrednio przez użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, bądź przez stronę trzecią.

Do CUPRA PASSPORT można zalogować się wyłącznie za pomocą Identyfikatora CUPRA. W razie wątpliwości należy sprawdzić informacje dotyczące ochrony danych w odniesieniu do Identyfikatora CUPRA. Raport o pojeździe jest zapewniany w formacie dostępnym na Stronie i w Aplikacji, a także w postaci pliku PDF, który można udostępnić za pomocą linku publicznego. CUPRA nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek skarg w związku z naruszeniem praw do ochrony danych na skutek udostępnienia wzmiankowanych informacji lub pliku stronom nieupoważnionym, dlatego wskazana jest rozwaga w czasie użytkowania.

 

1. Kto jest administratorem danych użytkownika?

Podmiot będący administratorem:

SEAT, S.A.U o numerze identyfikacji podatkowej A-28049161 (CUPRA)

Adres:

Autovía A-2, Km. 585, 08760 Martorell (Barcelona), HISZPANIA

Adres e-mail:

customercare@cupraofficial.com

 

2. Jakiego rodzaju dane przetwarzamy i skąd one pochodzą?

Informujemy, iż co do zasady CUPRA dostarcza dane w usłudze CUPRA PASSPORT, ponieważ użytkownik jest właścicielem pojazdu CUPRA, a przy tym powiązał pojazd przy użyciu Aplikacji i aktywował dla pojazdu usługi internetowe.

W ramach wspomnianej usługi CUPRA zapewnia użytkownikowi wymienione dalej informacje powiązane z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN):

·        Dane techniczne pojazdu: Informacje katalogowe i statyczne dotyczące pojazdu (model i typ pojazdu, rocznik/wiek, rodzaj paliwa, moc silnika, ustawienia wyposażenia pojazdu, wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz konstrukcja itp.)

·        Dane dynamiczne pojazdu: Zaktualizowane informacje o stanie, zużyciu i powiadomieniach dotyczących pojazdu (na przykład: przebieg i stan akumulatora) na podstawie komunikatów wygenerowanych przez pojazd, gdy jest połączony z Internetem, a usługi internetowe są aktywne.

·        Dane z wpisów w dzienniku serwisowania: Regularne przeglądy serwisowe, naprawy gwarancyjne i nieobjęte gwarancją.

 

3. Jaki jest cel przetwarzania i jakie podstawy prawne mają zastosowanie?

CUPRA przetwarza dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia mu zawartości wyświetlanej w CUPRA PASSPORT. Celem przetwarzania danych użytkownika jest dostarczenie mu podsumowania informacji o stanie posiadanego pojazdu za pośrednictwem CUPRA PASSPORT po to, aby mógł dzięki nim udokumentować stan i historię pojazdu, a także prześledzić przechowywane zapisy na temat pojazdu. 

Niniejszym informujemy, że co do zasady CUPRA ma prawo wykorzystywać dane użytkownika w myśl postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zgodnie z przynajmniej jedną z następujących podstaw prawnych, które na to zezwalają:

  • Po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika (art. 6.1.a)
  • Gdy jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie użytkownika (art. 6.1.b)
  • Gdy konieczne jest wypełnienie obowiązku prawnego na mocy ustawodawstwa UE lub prawa obowiązującego w państwie członkowskim (art. 6.1.c)
  • Gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób (art. 6.1.d)
  • Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6.1.e)
  • Gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów firmy CUPRA lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy użytkownik jest dzieckiem (art. 6.1.f)

W tym przypadku podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest wykonanie umowy w momencie akceptacji niniejszych warunków użytkowania dotyczących CUPRA PASSPORT.

Informujemy również użytkownika, że niestosowane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, wzbogacanie ani profilowanie na podstawie danych osobowych użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych.

 

4. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

CUPRA przetwarza dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wywiązania się z obowiązków nałożonych w myśl warunków i postanowień umowy dotyczącej CUPRA PASSPORT, co zasadniczo w każdym przypadku oznacza maksymalnie 10 lat lub czas do momentu zażądania usunięcia przez użytkownika. Po tym czasie dane zostaną należycie zablokowane, a następnie ostatecznie usunięte. 

 

5. Jak chronione są dane użytkownika i kto jest ich odbiorcą?

CUPRA gwarantuje, że dane użytkownika są przetwarzane z zachowaniem pełnej poufności i zobowiązuje się dbać o ich nieujawnianie i zapewnić ich przechowywanie z zastosowaniem niezbędnych i zasadnych środków zapobiegających ich zmianie, utracie i nieupoważnionemu przetwarzaniu lub uzyskiwaniu dostępu do nich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów. Nasze środki bezpieczeństwa są aktualizowane i stale weryfikowane w celu ich ulepszania zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi.

Co do zasady CUPRA nie ujawnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że ma to na celu wypełnienie obowiązku prawnego. Mimo to firma CUPRA jako zatwierdzony producent pojazdu jest zobowiązana przetworzyć i ujawnić określone dane przechowywane w pojeździe i powiązane z jego właścicielem na wniosek właściwych organów. Niektóre ze wspomnianych obowiązków mogą istnieć w związku ze śledztwami karnymi, wypadkami drogowymi, sprawowaniem kontroli nad sprzedażą pojazdów używanych itp. Przetwarzanie i ujawnianie danych organom odbywa się z tytułu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6. 1 c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) spoczywającego na producencie pojazdu.

W celu zapewniania opisanych usług niezbędne jest wsparcie ze strony usługodawców. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do danych użytkownika, przy czym działają w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, jednak w żadnym wypadku nie mają dostępu do danych użytkownika do celów własnych.

 

6. Czy dane użytkownika są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zasadniczo dane użytkownika są przetwarzane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mimo to niektórzy z naszych dostawców mogą przetwarzać dane użytkownika poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak na przykład spółka Amazon Web Services, dostawca naszej wirtualnej infrastruktury stanowiącej usługę w modelu przetwarzania w chmurze. Podmiot ten ma siedzibę zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, SEAT reguluje powiązania z rzeczonymi podmiotami w celu zagwarantowania i utrzymania poziomu ochrony zgodnego z europejskimi standardami, w myśl których, jeśli poziom ochrony zapewniany w kraju odbiorcy danych jest uznawany za nieodpowiedni, relacja ze stroną trzecią będącą odbiorcą jest regulowana przez stosowne postanowienia umowne dostosowane przez Komisję Europejską, z których to treścią można zapoznać się tutaj

 

7. Jakie prawa ma użytkownik jako osoba, której dane dotyczą?

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, zostały wyszczególnione poniżej:

 

Prawo

Treść

Dostęp

Użytkownik może uzyskać informację, o tym, czy CUPRA przetwarza jego dane osobowe, a także wgląd w swoje dane osobowe zawarte w dokumentacji firmy.

Prawo do sprostowania

Użytkownik może modyfikować swoje dane osobowe, gdy są one niedokładne, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

Prawo do usunięcia

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, na przykład gdy informacje te nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane. CUPRA zaprzestanie przetwarzania danych, o ile nie będzie mieć ku temu ważnych i uzasadnionych podstaw ani nie będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w następujących przypadkach:

• Podczas sprawdzania zaskarżenia dotyczącego poprawności jego danych

• Jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych i gdy żąda ograniczenia ich wykorzystywania

• Gdy firma CUPRA nie potrzebuje danych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia lub obrony roszczeń

• Gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu wykonania zadania w interesie publicznym lub zaspokojenia uzasadnionego interesu, do czasu zweryfikowania, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik może otrzymać w wersji elektronicznej dane osobowe, które przekazał firmie CUPRA, oraz dane uzyskane przez nią w ramach stosunku umownego z użytkownikiem i następnie przekazać je innemu podmiotowi.

 

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne z wyjątkiem żądań wyraźnie bezpodstawnych lub przesadnych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości użytkownika, może on zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu umożliwienia firmie CUPRA potwierdzenia jego tożsamości i udzielenia stosownej odpowiedzi w kontekście prawa przysługującego użytkownikowi.

 

8. Jak mogę skorzystać ze swoich praw?

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw poprzez przesłanie pisemnego wniosku firmie SEAT, S.A.U. [Dział: Digital Business and Product Strategy], Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: customercare@cupraofficial.com. Skorzystanie z rzeczonych praw nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami, o ile działanie to nie jest bezpodstawne bądź przesadne.

 

W sytuacji, gdy użytkownik uzna, że firma CUPRA nie przetwarza jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, może wnieść roszczenie do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (za pośrednictwem strony internetowej www.aepd.es) właściwego organu kontrolnego.

 

9. Inspektor ochrony danych

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych albo życzy sobie skontaktować się z inspektorem ochrony danych, może to zrobić przez wysłanie wiadomości e-mail na adres dataprotection@seat.es.

 

Maj 2023 r.