PL/PL

NOTA PRAWNA

WARUNKI UŻYTKOWANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO „CUPRA OFFICIAL” FIRMY SEAT CUPRA, S.A.U.

 1. Wstęp

  SEAT CUPRA, S.A.U. (dalej „SEAT CUPRA”) to hiszpańska firma z siedzibą w Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, NIP (NIF) A-62.390.653, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, Tom Ogólny 43621, teczka 205, numer strony B-223602, adres kontaktowy: customercare@cupraofficial.pl
  SEAT CUPRA jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej lub wszelkich innych praw za pośrednictwem Portalu Internetowego „CUPRA OFFICIAL” (dalej „Portal Internetowy” lub „Web”).

  Niniejsze warunki użytkowania (dalej „Warunki Użytkowania”) regulują dostęp i korzystanie z Portalu Internetowego przez Użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) i są uzupełniane o wszelkie inne postanowienia prawne, które regulują funkcjonalność, usługę, proces , aplikację, platformę lub środki niezbędne do korzystania z Portalu Internetowego lub w nim zawarte. 

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz dobrowolnie i wyraźnie akceptuje fakt, że korzystanie z Portalu Internetowego odbywa się zawsze i wyłącznie na jego wyłączną odpowiedzialność.

 2. Cel i zakres

  Celem Portalu Internetowego jest promowanie wśród Użytkowników towarów i usług oferowanych przez SEAT CUPRA oraz dostarczanie istotnych informacji na temat charakterystyki samochodów CUPRA. 

  Aby korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Portal Internetowy, wymagany jest login lub rejestracja. Aby się zalogować, Użytkownicy potrzebują konta użytkownika. Jeśli Użytkownicy posiadają już konto użytkownika, mogą zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych. Jeśli nie, muszą zarejestrować nowych użytkowników w Portalu Internetowym. 

  W związku z tym SEAT CUPRA udziela Użytkownikom niewyłączną, niepodlegającą dalszemu udzielaniu, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Portalu Internetowego, funkcjonalności, treści i innych funkcji dostępnych na tym Portalu, które będą podlegać pozostałym warunkom określonym w niniejszych Warunkach użytkowania, a także wszelkich w innych warunkach użytkowania i obowiązujących przepisach. 

 3. Własność intelektualna i przemysłowa

  Wszelkie prawa do własności intelektualnej i przemysłowej Portalu (w tym między innymi do wszystkich informacji, danych, baz danych, tekstów, grafik, projektów, obrazów, dźwięków, animacji, filmów, oprogramowania, logo, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, know-how, tajemnic przemysłowych lub handlowych i innych treści) są wyłączną własnością SEAT CUPRA i/lub jej licencjodawców. W związku z tym zabronione jest używanie, reprodukowanie, transmisja, rozpowszechnianie, ujawnianie, komunikacja publiczna, przetwarzanie, dystrybucja, zmiany lub wykorzystywanie ich przez Użytkownika w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem usług świadczonych w ramach Portalu i celów prywatnych.
    
  Podczas korzystania z Portalu Internetowego Użytkownik nie może dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego. Użytkownik powstrzyma się ponadto od usuwania, zmieniania, pomijania lub manipulowania jakimikolwiek zabezpieczeniami lub systemami bezpieczeństwa, jakie mogą być zainstalowane w Portalu Internetowym.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Portalu nie zakłada przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani przemysłowej, takich jak prawa autorskie, znaki towarowe, projekty lub inne prawa do Portalu Internetowego, ani nie stanowi upoważnienia do tworzenia opracowań wynikających z Portalu Internetowego z wyjątkiem ograniczonej licencji na korzystanie z Portalu Internetowego zgodnie z niniejszymi warunkami.

  Użytkownicy przyznają SEAT CUPRA niewyłączne, nieograniczone, zbywalne i podlegające sub-licencjonowaniu prawo do użytkowania danych nieosobowych, w szczególności danych technicznych i danych, z których dane osobowe zostały usunięte (dane zanonimizowane) oraz treści, pomysłów, sugestii, materiałów i informacji zawartych przez Użytkownika w Portalu Internetowym przez maksymalny okres dozwolony przez prawo i do ich wykorzystania w najszerszym rozumieniu przez SEAT CUPRA. 

 4.  Zmiany warunków użytkowania i zakresu usług Portalu Internetowego

  SEAT CUPRA jest uprawniona do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie. Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany, w rozsądnym terminie, o wszelkich zmianach dotyczących Warunków Użytkowania Portalu Internetowego. W związku z tym zaleca się korzystanie z najnowszej zaktualizowanej wersji Portalu Internetowego, na którym znajduje się zaktualizowana wersja niniejszych Warunków Użytkowania. SEAT CUPRA zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, zmniejszenia lub zmiany usług Portalu Internetowego za pomocą aktualizacji. 

  Aby korzystać z Portalu Internetowego, Użytkownik winien jednoznacznie zaakceptować obowiązujące warunki w każdym momencie, które będą każdorazowo prezentowane na ekranie Portalu Internetowego.

  Ponadto SEAT CUPRA zastrzega sobie prawo do modyfikowania, rozszerzania lub ograniczania zakresu usług wchodzących w skład Portalu Internetowego lub do zmiany jego funkcji w dowolnym momencie. Wynika to w szczególności z szybkiego rozwoju nowych technologii, który powoduje wprowadzanie przez SEAT CUPRA regularnych zmian treści technicznych Portalu Internetowego.

  Korzystanie z Portalu Internetowego, a także dostęp do oferowanych usług, są bezpłatne, przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego, z wyjątkiem funkcji dodatkowych. Jednakże usługi oferowane za pośrednictwem Portalu Internetowego mogą obejmować wykorzystanie danych. SEAT CUPRA nie ponosi odpowiedzialności za koszty komunikacji, transmisji danych lub połączenia internetowego poniesione przez Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem.

 5. Niewłaściwe użytkowanie

  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu Internetowego w sposób niewłaściwy, a także nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać informacji przez Portal Internetowy w celu: 
  - prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, niniejszymi Warunkami Użytkowania, zasadami moralności, dobrymi obyczajami i ustalonym porządkiem publicznym lub w celach niezgodnych z prawem, zakazanych lub zmierzających do naruszenia praw i interesów SEAT CUPRA lub stron trzecich. Dotyczy to w szczególności praw autorskich, zarejestrowanych nazw lub znaków handlowych, a także prawa do prywatności. 

  - korzystania z Portalu Internetowego lub jego części w innych prywatnych lub komercyjnych witrynach internetowych i komercyjnego wykorzystania Portalu Internetowego; oraz nie tworzyć linków do Portalu Internetowego ani żadnej jego zawartości (o ile SEAT CUPRA wyraźnie nie wyrazi na to zgody na piśmie).

  - zmiany, kopiowania, modyfikacji, dekompilacji, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, udzielania licencji, dzierżawienia, sprzedaży lub imitowania Portalu Internetowego lub jego zawartość, zgodnie z postanowieniami punktu 3 niniejszych Warunków Użytkowania.  

  - wprowadzenia wirusów lub innych szkodliwych składników, które mogą wpłynąć na działanie, pogorszyć lub uszkodzić Portal Internetowy lub podłączoną do niego sieć, lub które mogą zakłócać korzystanie z Portalu Internetowego przez innych Użytkowników. 

  - ujawnienia, wyodrębnienia, ponownego wykorzystywania, ponownego wysyłania lub wszelkiego innego wykorzystania, w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub formie obsługi dowolnej części Platformy Internetowej należącej do SEAT CUPRA bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy. 

  SEAT CUPRA ma prawo zablokować dostęp do niektórych usług Web Portal każdemu Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania, praw osób trzecich lub obowiązującego prawa, a w szczególności zobowiązań wynikających z niniejszego punktu. SEAT CUPRA zachowuje wszelkie inne dodatkowe prawa dotyczące działania przeciwko Użytkownikowi, w szczególności prawo do wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego. 

 6. Powiadomienie o potencjalnych naruszeniach

  SEAT CUPRA przestrzega praw stron trzecich i obowiązującego prawa. Użytkownik niniejszego Portalu Internetowego zobowiązany jest do ich przestrzegania. 

  Jeżeli Użytkownik wykryje ofensywne korzystanie z Portalu Internetowego i/lub korzystanie z niego w celach niezgodnych z prawem, zobowiązany jest powiadomić SEAT CUPRA, wysyłając bezzwłocznie wiadomość e-mail na adres  customercare@cupraofficial.pl

 7. Obsługa i wykluczenie gwarancji

  SEAT CUPRA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Portalu Internetowego. SEAT CUPRA nie może jednakże zapewnić, że nie wystąpią przerwy w świadczeniu usługi podczas wykonywania napraw i/lub prac konserwacyjnych w Portalu Internetowym, lub braku zasięgu, błędów w sprzęcie i/lub w sieci niezbędnej do transmisji danych będących poza kontrolą SEAT CUPRA. SEAT CUPRA podejmie odpowiednie kroki w celu ograniczenia wspomnianych zakłóceń. 

  Chociaż SEAT CUPRA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Portalu Internetowym były aktualizowane i dokładne, informacje te należy traktować jedynie jako orientacyjne, a zatem ich jedynym celem jest przedstawienie wiodącego elementu w celu przekazania ogólnych danych, a nie detali lub szczegółowych informacji o produktach i usługach występujących na Portalu Internetowym. W związku z tym informacje takie mogą podlegać zmianom i nie powinny być rozumiane jako stanowiące stanowczą ofertę, promocję lub marketing produktów lub usług związanych z SEAT CUPRA.

 8. Obowiązki

  Użytkownik korzysta z Portalu Internetowego na własną odpowiedzialność. Aby móc korzystać z Portalu Internetowego, wymagana jest wcześniejsza rejestracja i akceptacja Regulaminu przez Użytkownika. Uzyskując dostęp do Portalu Internetowego, Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z niego zgodnie z prawem i będzie odpowiedzialny przed SEAT CUPRA i/lub stronami trzecimi za wszelkie szkody wynikające z naruszenia tego obowiązku. SEAT CUPRA nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  lub zmiany w sprzęcie Użytkownika wynikające z korzystania z Portalu Internetowego. 

  W każdym przypadku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści przekazywane lub przekazywane do SEAT CUPRA. SEAT CUPRA nie kontroluje ani nie monitoruje takich treści, chyba że właściwy sąd lub decyzja administracyjna zdecyduje inaczej. SEAT CUPRA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia wyświetlania wspomnianych treści do chwili udowodnienia własności lub zgodności z prawem danego materiału.

  SEAT CUPRA przyjmuje swoją część odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za umyślne wykroczenia lub rażące niedbalstwo w związku z działaniem Portalu Internetowego i za udzielone w sposób wyraźny gwarancje. 

  SEAT CUPRA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone w sprzęcie Użytkownika (sprzęt i oprogramowanie) i/lub plikach lub dokumentach w nich przechowywanych w wyniku obecności wirusa w sprzęcie Użytkownika wykorzystywanym do logowania do usług i zawartości Portalu Internetowego, za awarie połączenia internetowego, awarie telefoniczne, zakłócenia, pominięcia lub przerwy w działaniu Portalu Internetowego spowodowane czynnikami pozostającymi poza kontrolą SEAT CUPRA. 

  Niniejszy Portal Internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych (w tym portali społecznościowych) i informacje i/lub usługi uzyskane ze stron trzecich, aby ułatwić Użytkownikowi dostęp do informacji od partnerów korporacyjnych lub sponsorów. SEAT CUPRA nie ma kontroli nad takimi linkami i nie ponosi odpowiedzialności za treść, działanie ani przekazy otrzymane od tego rodzaju stron trzecich. SEAT CUPRA oferuje Użytkownikom tego rodzaju linki i informacje i/lub usługi wyłącznie dla wygody Użytkowników, pozostawiając Użytkownikom obowiązek zapoznania się i zaakceptowania warunków użytkowania i polityki prywatności zamieszczonych na stronach internetowych dostępnych przez wspomniane linki. W żadnym wypadku z tego rodzaju zewnętrznymi stronami internetowymi nie będą wymieniane dane osobowe. 

  SEAT CUPRA nie może ponadto kontrolować informacji, treści, produktów ani usług świadczonych przez strony trzecie, które ustanowiły linki do Portalu Internetowego. W związku z tym SEAT CUPRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wynikającej z korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek funkcji, technologii, usług lub platform stron trzecich. W związku z tym, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia SEAT CUPRA odpowiedzialności lub wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia lub wystąpienia incydentu związanego z wykorzystaniem tego rodzaju funkcjonalności, technologii, usług lub platform stron trzecich, pomimo faktu, iż są one dostępne przez Portal Internetowy.

  SEAT CUPRA ogólnie nie kontroluje korzystania z Portalu Internetowego przez Użytkowników. W szczególności SEAT CUPRA nie zakłada, że korzystanie z Portalu Internetowego przez Użytkowników jest zgodne z prawem, niniejszymi Warunkami Korzystania, zasadami moralności, porządkiem publicznym i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami, ani też, że zasady takie są stosowane z rozwagą i roztropnością. W związku z tym SEAT CUPRA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z treści Portalu Internetowego, co może oznaczać naruszenie prawa krajowego lub międzynarodowego, praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

 9. Ochrona danych

  SEAT CUPRA chroni dane osobowe Użytkowników i korzysta z nich tylko w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone prawem lub pod warunkiem, że Użytkownicy wyrazili na to zgodę. Użytkownicy znajdą więcej informacji na ten temat w Polityce Prywatności.

 10. Polityka dotycząca "cookies" i podobnych technologii

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce plików cookies.

 11. Rozłączność

  Niezgodność z prawem, niewykonalność lub nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, o ile nie narusza to w istotny sposób praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy. Istotny oznacza każdą sytuację, która poważnie szkodzi interesom którejkolwiek ze Stron lub wpływa na cel niniejszych Warunków Użytkowania. Postanowienia takie będą zastąpione lub włączone do innych postanowień, które będą zgodnie z prawem i będą spełniały ten sam cel, co postanowienie oryginalne, które zastępują.

 12. Obowiązujące prawo, jurysdykcja

  a. Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają powszechnemu prawu Hiszpanii; Jeśli Użytkownik ma status konsumenta, niniejsze Warunki Użytkowania będą także podlegać obowiązującym przepisom lokalnym. 

  b. Wszelkie spory lub roszczenia związane z niniejszymi Warunkami Użytkowania podlegają jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Barcelona (Hiszpania), a w przypadku Użytkownika działającego w charakterze konsumenta, sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Użytkownika/konsumenta.

  c. Użytkownik, w przypadku działania jako konsument, może również kierować wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związane do alternatywnej procedury rozstrzygania sporów („ADR”). Listę platform ADR dostępnych w Komisji Europejskiej można znaleźć pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


 13. Wymagania techniczne

  Pragniemy wyjaśnić, jakie moduły funkcjonalne są niezbędne do korzystania z Platformy Internetowej i co Użytkownicy z nich uzyskują.

  (i)    Przeglądarka

  Przeglądarki to programy stosowane do przeglądania stron internetowych (lub „surfowania” po nich). Przeglądarki interpretują język znaczników HTML strony internetowej i wyświetlają go na komputerze jako stronę internetową. Oprócz wyświetlania tekstu, nowoczesne przeglądarki mogą wyświetlać grafikę, filmy wideo i inne formaty danych, czasami za pomocą wtyczek, dodatków lub przeglądarek. Obecnie obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer (od wersji 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox (od wersji 60) i Google Chrome (od wersji 67).

  (ii)   Ustawienia przeglądarki

  Aby najlepiej przeglądać Platformę Internetową, zalecamy następujące ustawienia przeglądarki, np. Internet Explorer:

  Korzystając z przeglądarki Internet Explorer, kliknij następujące opcje: Koło „Dodatki” w prawym górnym rogu, następnie „Opcje internetowe” i zakładka „Zaawansowane”. Pod „Multimedia” w trzecim wierszu od dołu, zaznacz „Pokaż zdjęcia”.

  (iii)    Zalecane wtyczki

  Podczas korzystania z Platformy Internetowej zalecamy stosowanie następujących wtyczek:
  Acrobat Reader: Acrobat Reader enables the user to view and print out such things as brochures and tables in Portable Document Format (PDF).

  (iv)    Inne wymagania

  Połączenie internetowe DSL (co najmniej 512 kB) 
  Java i JavaScript
  Rozdzielczość ekranu: min. 1024 x 768

  © SEAT CUPRA, S.A.U. 2018. Całkowite lub częściowe powielanie zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.