PL/PL

Polityka ochrony prywatności OBFCM

Polityka ochrony prywatności SEAT i CUPRA dotycząca

pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa (OBFCM)

Monitorowanie i przekazywanie danych dotyczących samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania norm emisji CO2 określonych w przepisach europejskich. Spółka SEAT, S.A. jako producent pojazdów sprzedawanych w UE pod markami SEAT i CUPRA, a także odpowiednie upoważnione podmioty w jej oficjalnej sieci są zobowiązane do tego, aby gromadzenie informacji odbywało się zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/392 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych.

1.   Administrator danych:

Dane administratora:

SEAT, S.A.U., numer identyfikacji podatkowej A-28049161

Adres:

Autovia A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Hiszpania)

Adres e-mail:

SEAT: customercare@seat.es

CUPRA: customercare@cupraofficial.com

 

2.   Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych:

W celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/392) dane dotyczące zużycia paliwa i pokonanych kilometrów (dane z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa) są odczytywane podczas wizyt pojazdów w serwisie lub ich napraw i przesyłane do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN).

Przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie danych jest regulowane przez przepisy tego wymogu prawnego. Klienci mogą wyraźnie odmówić takich działań przed odczytaniem danych, zwracając się o to do autoryzowanego personelu partnera serwisowego we wcześniej przekazanym mu zleceniu naprawy pojazdu. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres maksymalnie 15 lat, a także będą przechowywane przez EEA przez okres 20 lat. Po tym okresie dane zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel, do którego dane zostały zgromadzone, przestanie obowiązywać, a także pod warunkiem, że nie ma innych obowiązków dotyczących ich przechowywania.

3.   Przysługujące Państwu prawa

Mogą Państwo bezpłatnie i w dowolnym czasie skorzystać z następujących praw:

  • Dostęp: mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, do uzyskania informacji na temat zakresu przetwarzania lub udostępniania Państwa danych osobowych oraz do uzyskania kopii Państwa przechowywanych danych osobowych.
  • Sprostowanie: mogą Państwo doprowadzić do sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Mają Państwo również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • Usunięcie: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 RODO. W ramach tego prawa mogą Państwo na przykład zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, w sytuacji gdy przetwarzamy je w oparciu o Państwa zgodę, a Państwo taką zgodę wycofują.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 18 RODO. Ma to na przykład miejsce w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania na okres sprawdzenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie lub Państwa dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dopuszczalny, jeżeli przetwarzanie danych leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania władzy publicznej bądź w związku z uzasadnionym interesem spółki SEAT, S.A lub osoby trzeciej. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, prosimy powiadomić nas o powodach sprzeciwu.
  • Przeniesienie danych: jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub wykonaniu umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które podali Państwo spółce SEAT S.A.U. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo również zlecić przekazanie tych danych innemu administratorowi.
  • Wycofanie zgody: jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bez ponoszenia opłat wycofać zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość.

4.   Dane kontaktowe i adres kontaktowy

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, przesyłając pisemny wniosek na adres SEAT, S.A.U., Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [SEAT: customercare@seat.es] lub [CUPRA: customercare@cupraofficial.com]. W Państwa prośbie musi być wskazane prawo, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli uznają Państwo, że spółka SEAT S.A.U. nie przetwarzała Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Państwa osobą kontaktową w sprawach związanych z ochroną danych jest nasz inspektor ochrony danych dostępny pod adresem e-mail dataprotection@seat.es. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej w naszej witrynie internetowej.