pl:Regulamin usługi Onlive PL/PL

Regulamin usługi Onlive

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, dane kontaktowe w zakresie Usługi: adres poczty elektronicznej: cupra@info.vw-group.pl numer telefonu: 800 800 130; dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych: daneosobowe@vw-group.pl; zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej www.cupraofficial.pl oraz innych stron internetowych w domenie cupraofficial.pl.

3. Umożliwienie korzystania z Usługi jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej: www.cupraofficial.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www.cupraofficial.pl

7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143; Dane kontaktowe w zakresie RODO: adres poczty elektronicznej: daneosobowe@vw-group.pl

Czat – forma komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, pozwalająca na kontakt bezpośredni (video), głosowy bądź pisemny (za pośrednictwem wiadomości tekstowych). Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Komunikator – program umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy, pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

Doradca – pracownik bądź osoba z którą współpracuje Usługodawcą, która kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem Komunikatora bądź telefonicznie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą cupraofficial.pl dostępna pod adresem internetowym www.cupraofficial.pl, prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usługi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – Usługa „Onlive” świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Usługą”.

Usługodawca - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143/

RODO -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) .

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www. cupraofficial.pl.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.CUPRAOFFICIAL.PL

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługę „Onlive” polegającą na:

1.1. zaprezentowania w formie nieodpłatnego wideoczatu z Doradcą informacji dotyczącej oferty Usługodawcy

1.2. Udzieleniu informacji handlowej, pomocy w zakresie korzystania z usług konfiguratora dostępnego na stronie cupraofficial.pl, pokazaniu pojazdu za pomocą przekazu video, oraz pomocy w skontaktowaniu się z Autoryzowanym Dealerem w celu umówienia jazdy testowej bądź otrzymania oferty zakupu samochodu.

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:

1.1. telefonem

1.2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

1.3. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

2. Korzystanie z Usługi może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania z Usługi.

 

V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.

2. Do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie internetowej.

5. Korzystając z Usługi, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).

6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Skorzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą Komunikatora umieszczonego na Stronie internetowej Usługodawcy za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez pozostawienie numeru telefonu i nawiązanie lub zamówienie połączenia z Usługodawcą.

2. Usługodawca świadczy Usługę od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Usługi co może być spowodowane brakiem wolnych sesji bądź przerwami technicznymi.

4. W przypadku gdy wszyscy Doradcy są zajęci, połączenie Użytkownika zajmuje następne miejsce w kolejce oczekujących. Użytkownik może także umówić rozmowę na późniejszy, wybrany przez siebie termin.

5. Na czacie Doradcy udzielają informacji o bieżącej ofercie Usługodawcy. Treści przekazywane przez Doradców nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika. Treści przekazywane przez Doradców mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą.

6. Doradca jest uprawniony do natychmiastowego zakończenia czatu w sytuacji gdy:

• Użytkownik używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

• rozmowa zainicjowana przez Użytkownika nie dotyczy oferty Usługodawcy;

• gdy Użytkownik używa Komunikatora w sposób celowy, aby zablokować dostęp do niego innym Użytkownikom.

7. W celu skorzystania z Usługi nie jest konieczne podanie przez Użytkownika jego danych osobowych poza numerem telefonu. Natomiast w trakcie rozmowy z Konsultantem, Użytkownik może zostawić swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu lub e-mail) celem dalszego kontaktu ws. obsługi żądania lub zapytania.

8. Usługa czat jest realizowana za pomocą połączenia video, głosowego bądź w formie widomości pisemnych – w zależności od wyboru Użytkownika.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;

3.2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji pozyskanych w związku ze skorzystaniem z Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;

3.3. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

3.4. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie informacje oraz treści przekazywane przez Konsultantów mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia skorzystania z Usługi bądź podjęcia udokumentowanej próby skorzystania z Usługi.

2. Reklamacje dot. Usługi należy składać pisemnie listem poleconym na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań).

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.

5. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;

5.2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

5.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

7. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@info.volkswagen.pl

9. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Komunikatora.

 

XI. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności  oraz Polityka plików cookie , szczegółowe informacje są również przedstawione Użytkownikowi w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wymaganych Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi tych Użytkowników którzy przekazali Usługodawcy swój adres e-mail, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.

4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Usługi.

5. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej www.cupraofficial.pl.

7. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023

II. Przepisy o ochronie danych osobowych


Polityka Prywatności VGP opiera się na następujących przepisach:
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
• Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
• Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
• Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
• Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
• Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa użytkowników w związku z przetwarzeniem danych osobowych

VGP realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:
• Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej),
• Prawo do informacji jak VGP przetwarza ich dane osobowe
• Dostępu do danych: otrzymania od VGP potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez VGP oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
• Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
• Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od VGP). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
• Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).
• Usunięcia danych osobowych przez VGP („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
• Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
• Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres: iod@vw-group.pl).

Dodatkowo w przypadku współadministrowania z Autoryzowanym Dealerem lub Partnerem Serwisowym, o czym mowa w punkcie IX, Użytkownicy mogą realizować swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów.

W przypadku współadministrowania z Centralą marki CUPRA, Użytkownicy mogą zgłaszać swoje żądania poprzez kontakt z VGP (dane jak wyżej).

Więcej informacji na temat współadministrowania uzyskają Państwo u naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem mailowym: iod@vw-group.pl.

W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do VGP swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

VGP podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analitykę ryzyka.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
• poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
• integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
• dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik VGP mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

VGP przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, VGP każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne oraz różne cele, w których możemy wykorzystywać dane osobowe (może być tak, że w ramach jednego procesu przetwarzania danych, dane Użytkownik będą przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych):
• Zgoda jako podstawa prawna - Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (w obu przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit a RODO)

W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także w punkcie VII poniżej.

Zgoda stanowi podstawę prawną m.in. kiedy:
- Użytkownicy zostawiają nam dobrowolnie swoje dane i kierują do nas zapytanie o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z naszym Centrum Informacji lub naszymi konsultantami,
- proszą o przesłanie konfiguracji samochodów,
- subskrybują newsletter,
- wyrażają dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług marki CUPRA oraz innych powiązanych z marką CUPRA akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki CUPRA,
- biorą udział w konkursach.

• Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Podstawa prawna w postaci umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy ma zastosowanie m.in. kiedy:
- realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe bezpośrednio przekierowujące do naszych Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych);
- Użytkownik za pośrednictwem naszej strony dokonuje rezerwacji pierwszeństwa zamówienia samochodów przed ich wprowadzeniem na rynek; 

Wskazujemy też, że w przypadku przygotowania i przesłania przez Preferowanego Dealera konkretnej oferty danego produktu, realizacji przez Preferowanego Dealera lub Partnera Serwisowego jazdy testowej lub wizyty serwisowej, zmienia się podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na działania zmierzających do zawarcia umowy lub umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

• Prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami) (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających m.in. na:
- obsłudze zapytań innych niż dot. informacji marketingowych,
- badaniu jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej,
- wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Twojego zapytania przez nasze Centrum Informacji Audytowanie,
- audytowaniu i raportowaniu wewnętrznym oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych marki CUPRA oraz dokonywania rozliczeń finansowych,
- zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki CUPRA dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi i serwisowymi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć. 
- realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
- realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług marki CUPRA, dokonywać  lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze.
- w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, VGP może przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne.
- realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę. 
- zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi klientów marki CUPRA, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralną bazę klientów, w tym klientów potencjalnych. 

Jeżeli Użytkownik  kontaktuje się z VGP jako pracownik klientów korporacyjnych w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z produktów lub usług marki CUPRA, zainteresowania ofertą dla klientów korporacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej. 

• W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na VGP jako importerze samochodów w związku z prowadzonymi akcjami przywoławczymi, a także z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego.
• W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Sposób zbierania danych
VGP zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią (Centrum Informacji CUPRA) lub Biurem Obsługi Klienta lub Autoryzowanymi Dealerami lub Partnerami Serwisowymi marki CUPRA, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z VGP lub z Autoryzowanymi Dealerami lub Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi marki CUPRA oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Jakie dane możemy przetwarzać i skąd je mamy?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami, a także celu dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy z naszym Centrum Informacji CUPRA, możemy wykorzystać także dane na Twój temat wcześniej zebrane przez VGP lub Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych marki CUPRA, dostępnych w Centralnej Bazie Klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne (tylko jeśli wyrazisz zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Twoich zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do VGP (także w ramach serwisów społecznościowych) lub na później w kontakcie z Autoryzowanym Dealerem lub Partnerem Serwisowym marki CUPRA, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane dot. floty samochodowej, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z naszym Centrum Informacji CUPRA, dane związane z korzystaniem z chatów.

W ramach korzystania z serwisów internetowych VGP podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko (w niektórych przypadkach), numer telefonu; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane np. adres e-mail).

W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, Użytkownik zgadza się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika. Danymi są na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które Użytkownik chce udostępnić.

Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z naszym Centrum Informacji telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu u Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego.

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii (np. tagów, pixeli). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies

W ramach korzystania z naszych stron internetowych, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie. Jeśli jako Użytkownik jesteś już także naszym klientem lub znajdujesz się w naszej centralnej bazie jako potencjalny klient, dane które posiadamy to także dane zebrane przez Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych marki CUPRA. W przypadku podmiotów gospodarczych dane  mogą pochodzić w publicznie dostępnych rejestrów, a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.

Prywatność dzieci

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym VGP nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

VII. Zgoda - cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w  ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług marki CUPRA, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia check-boxów.

W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę testową lub wizytę serwisową, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując Centrum Informacji lub wybranego przez siebie Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą, jazdą testową lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody).

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów marki CUPRA wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt z VGP (dane kontaktowe w punkcie  I)  lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego  Partnera Serwisowego marki CUPRA (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępne tutaj) .

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail.

W innych przypadkach pozyskanych przez VGP zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w koresponde bncji marketingowej.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku oraz w ciągu kolejnych 10 dni od realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach, co nie będzie stanowić niezrealizowania żądania wycofania zgody. Po tym okresie, informacje marketingowe nie będą już przesyłane do Użytkownika.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych mogła też zostać udzielona przez Użytkownika niezależnie na rzecz Autoryzowanego Dealera lub Centralę marki CUPRA. Podmioty te są odrębnymi i samodzielnymi administratorami danych. Wycofanie takiej zgody może nastąpić wyłącznie u Dealera lub  Centrali, na rzecz których została udzielona.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie zarządzania  zgodą  na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

VIII. Przechowywanie danych 

Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.

W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) lub do czasu jej cofnięcia.

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Poniżej wskazujemy przyjęte dla wskazanych procesów podstawowe okresy retencji:

Cel: 
Zapytanie o ofertę / Zapytanie o jazdę testową, Umówienie wizyty  serwisowej
Okres retencji: 
Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą, jazdą testową, wizytą serwisową i nie dojdzie do realizacji jazdy testowej, bądź wcześniej jeśli cofniesz zgodę.  Jeśli dokonasz zamówienia samochodu lub zrealizujesz jazdę testową lub wizytę serwisową, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

Cel: 
Zgłoszenie prośby o kontakt
Okres retencji:
okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli zrezygnujesz z rozmowy,  stracisz zainteresowanie ofertą, jazdą testową, bądź wcześniej jeśli cofniesz zgodę; w przypadku reklamacji lub gwarancji– przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń).

Cel: 
Zapis na Newsletter
Okres retencji: 
do czasu rezygnacji z subskrypcji

Cel:
Marketing przyszły (zgody dodatkowe)
Okres retencji:
przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od momentu wyrażenia zgody, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody

Cel:
Świadczenie usług drogą elektroniczną
Okres retencji:
Przez czas trwania umowy

Cel:
Pozostałe cele oparte na uzasadnionym interesie
Okres retencji:
Przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu,  w każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 

IX. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych

Współadministrowanie

Informujemy, iż w zakresie celów wspólnych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych marki CUPRA realizowanych w ramach wspólnych procesów lub w ramach wspólnej infrastruktury,  w tym w zakresie obsługi zapytań o zapytań o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, w procesie zamówienia i zakupu samochodu, realizacji usług serwisowych, sprzedaży akcesoriów i części, obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń, rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego sieci dealerskiej, obsługi klienta, prowadzenia bazy klientów, kontroli jakości obsługi klienta, Państwa Dane będą przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o.  i Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego marki CUPRA wybranego przez Państwa lub z którym łączy Państwa relacja handlowa (Preferowany Dealer lub Preferowany Partner Serwisowy). Lista Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych marki CUPRA oraz dane kontaktowe, dostępne są na stronie CUPRA bądź na stronach poszczególnych Dealerów lub Partnerów.

Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem VGP oraz Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych jest sprzedaż produktów i usług marki CUPRA wg ustalonych dla marki CUPRA standardów. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z VGP lub IOD VGP (dane kontaktowe w punkcie I powyżej).

W zakresie w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla VGP oraz Centrali marki CUPRA, informujemy, iż tym zakresie VGP oraz Centrala będą współadministratorami danych. W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać do VGP bezpośrednio. 

Odbiorcy danych


W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności podmiotom z grupy Volkswagen, w tym  Volkswagen AG lub Centrali marki CUPRA, w szczególności w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń; Autoryzowani Dealerzy lub Partnerzy marki CUPRA w związku z realizacją umowy, korzystaniem z usług, realizacją ich własnych celów;  oraz spółkom Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w związku z oferowaniem przez te podmioty finansowania lub ubezpieczenia.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi –  świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji,  audytorom, profesjonalnym doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe)  i sądom.

W zakresie celu marketingowego na przyszłość  odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki CUPRA, działający także na zlecenie i w imieniu VGP (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki CUPRA dostępne są tutaj).

W zakresie przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału VGP albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych marki CUPRA , stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących np. Autoryzowanych Dealerów  lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki CUPRA, instytucji finansowych grupy Volkswagen Financial Services. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

X. Przetwarzanie danych poza EOG

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD.

XI. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych marki, VGP gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies.

XII. Zmiany w Polityce

VGP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach VGP będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi, mogą być również dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-12

XIV. Onlive - Polityka ochrony danych

Informacja o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, adres email: : daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz jeśli się zgodzisz także Preferowany Dealer, działający na zasadzie współadministrowania.

2. W związku z Twoim zapytaniem o szczegóły produktu/usługi marki Seat, VGP wykorzysta dane podane przez Ciebie w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Tobą celem przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki Seat, którym jesteś zainteresowany, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli go podałeś), w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych i kliknięcie przycisku „Potwierdź” lub „Połącz” lub „Zadzwoń”.

3. W ramach uzasadnionego interesu VGP, wykorzystamy Twoje dane celem:

- wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Twojego zapytania przez nasze Centrum Informacji;

- badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

- audytowania i raportowania wewnętrznego oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Autoryzowanych Dealerów marki Seat oraz dokonywania rozliczeń finansowych;

- zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki Seat dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć;

- w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę;

- zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Seat, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

- w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego;

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Usługi Whisbi (dostępny poniżej), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

5. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem "IOD";

6. Odbiorcy danych: Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy marki Seat. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG oraz SEAT S.A.

7. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z Twoim zapytaniem będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli zrezygnujesz z rozmowy, oferty, jazdy testowej bądź wcześniej jeśli cofniesz zgodę; w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 3 lata, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej zgody).

8. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie informując konsultanta Centrum Informacji lub Preferowanego Dealera o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody na obsługę tego zapytania); cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

10. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych