CUPRA PASSPORT: Warunki użytkowania

1.                Wprowadzenie

1.1.     SEAT, S.A.U. („CUPRA”) jest hiszpańskim podmiotem z siedzibą w Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, o numerze identyfikacji podatkowej (N.I.F.) A-28.049.161, zarejestrowanym w rejestrze handlowym w Barcelonie w tomie 23.662 Ogólne, na arkuszu 1, stronie B-56.855 i posługującym się adresem e-mail:customercare@cupraofficial.com do kontaktu.

1.2.    Firma CUPRA jest zobowiązana podpisanym Kodeksem Postępowania Grupy SEAT, z którym można się zapoznać tutaj.

1.3.    CUPRA jest posiadaczem praw własności intelektualnej i wszelkich innych praw do funkcji dostępnych w prywatnej sekcji witryny internetowej CUPRA, „CUPRA Passport” („Cupra Passport” bądź „Strona”).

1.4.   Niniejsze warunki użytkowania ( „Warunki użytkowania”) regulują uzyskiwanie dostępu do Witryny i jej użytkowanie przez użytkowników („Użytkownicy”), a ich treść uzupełniają wszelkie inne dokumenty prawne regulujące działanie funkcji, usług, procesów, aplikacji, platform bądź innych środków wymaganych do użytkowania Witryny lub w niej zawartych, takie jak na przykład warunki użytkowania witryny internetowej CUPRA.

2.               Cel i zakres

2.1.    Za pomocą CUPRA Passport Użytkownik może uzyskać dane i wymagania techniczne dotyczące posiadanego pojazdu CUPRA („Pojazd”). Użytkownik może udostępniać te informacje stronom trzecim, a także pobrać raport.

Informacje, do których Użytkownik ma dostęp przy użyciu CUPRA Passport, mogą obejmować m.in. następujące dane:

-        Dane techniczne Pojazdu: w tym informacje statyczne o Pojeździe, takie jak na przykład model, rocznik/wiek, rodzaj paliwa, moc silnika, ustawienia wyposażenia czy konstrukcja pojazdu.

-        Informacje dynamiczne o Pojeździe: takie jak przebieg. Dane te można wyświetlić tylko wtedy, gdy Pojazd jest połączony z Internetem.

-        Dane dotyczące dziennika serwisowania: Naprawy lub przeglądy konserwacyjne Pojazdu przeprowadzone w oficjalnych centrach serwisowych bądź placówkach oficjalnych dealerów.

Ilość i rodzaj informacji dostępnych w CUPRA PASSPORT zależy od informacji, które CUPRA jest w stanie zapewnić w danym momencie, a także dodatkowych danych dodanych przez Użytkownika w stosownych przypadkach w związku z użytkowaniem Pojazdu, a także informacji dostarczonych przez strony trzecie (na przykład: placówki dealerów, warsztaty lub centra obsługi technicznej). Obrazy przedstawione w CUPRA Passport odpowiadają modelowi Pojazdu, jednak nie ukazują konkretnego pojazdu należącego do Użytkownika.

2.2.   CUPRA nie może zagwarantować, że informacje podane przez Użytkownika lub pochodzące ze źródeł należących do stron trzecich (na przykład informacje o naprawach i usługach serwisowych w warsztatach, które w stosownych przypadkach są wyświetlane w CUPRA Passport) są dokładne i wolne od błędów. Użytkownik ma obowiązek potwierdzić, że informacje dostępne w CUPRA Passport są poprawne, w szczególności w sytuacji, gdy mają zostać udostępnione stronom trzecim.

2.3.   CUPRA udziela Użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, niezapewniającej możliwości przyznawania sublicencji i nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie CUPRA Passport podlegającej przy tym pozostałym warunkom i postanowieniom zawartym w niniejszych Warunkach użytkowania i wszelkich innych warunkach użytkowania oraz obowiązującym przepisom.

3.               Wymagania dotyczące użytkowania CUPRA Passport

3.1.    Aby skorzystać z CUPRA Passport, Użytkownik uzyskuje dostęp do własnej prywatnej sekcji w witrynie internetowej CUPRA przez użycie posiadanego Identyfikatora CUPRA do zalogowania i przejście do sekcji „Mój garaż”. Jeśli Użytkownik nie ma Identyfikatora CUPRA, powinien go utworzyć. Warunki i postanowienia dotyczące użytkowania Identyfikatora CUPRA są niezależne od niniejszych warunków i postanowień, jednak wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie ich przez Użytkownika.

3.2.   Użytkownik musi być głównym użytkownikiem internetowych usług mobilnych „CUPRA CONNECT” dostarczanych przez CUPRA (dalej „Internetowe usługi mobilne”). Konieczne jest uprzednie zawarcie obowiązującej umowy na Internetowe usługi mobilne powiązanej z pojazdem. Dla wyjaśnienia, nie jest konieczne zawieranie umowy na odnowienie Internetowych usług mobilnych. Wystarczy dokonać wstępnej rejestracji i zawrzeć umowę na wspomniane usługi. W odniesieniu do Internetowych usług mobilnych obowiązują odrębne warunki, które Użytkownik ma obowiązek zaakceptować oddzielnie.

3.3.   Korzystać z CUPRA Passport wolno jedynie właścicielowi pojazdu.

4.               Okres obowiązywania i zakończenie obowiązywania

4.1.   Niniejsze Warunki użytkowania zaczynają obowiązywać w momencie pierwszego logowania do CUPRA Passport przez Użytkownika.

4.2.  Usługa CUPRA Passport jest zapewniana na czas nieokreślony, co oznacza, że nie ustalono żadnych ostatecznych terminów.

4.3.  Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez usuwania powiązania swojego Identyfikatora CUPRA z CUPRA Passport. W takim przypadku Użytkownik traci dostęp do funkcji i wszelkich przechowywanych informacji. Użytkownikowi przysługuje prawo bezpłatnego odzyskania zawartości cyfrowej utworzonej podczas użytkowania CUPRA Passport (na przykład poprzez pobranie raportu o Pojeździe). W razie jakichkolwiek pytań Użytkownik może skontaktować się z marką CUPRA przez wysłanie wiadomości na kontaktowy adres e-mail (patrz paragraf 1).

4.4.  CUPRA może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, jeśli nie będzie już zapewniać usługi CUPRA Passport. Jeżeli z przyczyn prawnych, technicznych lub ze względów bezpieczeństwa dotrzymanie rzeczonego okresu wypowiedzenia nie będzie możliwe, CUPRA powiadomi o tym Użytkownika z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem. 

4.5.  Ponadto CUPRA może rozwiązać umowę w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika. Przed unieważnieniem umowy CUPRA zawiadomi Użytkownika mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem i zapewni mu możliwość zaprzestania lub naprawienia naruszenia bądź niewłaściwego postępowania we wskazanym terminie. Jeśli naruszenie zostanie uznane za poważne, tj. takie, które wiąże się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa komputerowego systemów zastosowanych w Pojeździe, Witrynie lub na serwerze danych bądź naruszeniem bezpieczeństwa wzmiankowanych systemów, CUPRA ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zablokować dostęp Użytkownika.

5.               Własność intelektualna i przemysłowa

5.1.    Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej dotyczące Witryny, informacji, tekstów, danych, obrazów, projektów, oprogramowania, marek i innych treści znajdujących się w Witrynie są własnością firmy CUPRA i/lub jej licencjodawców. Ich użytkowanie, powielanie, przesyłanie, przekształcanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób przez Użytkownika jest surowo zabronione, o ile nie odbywa się w ramach usługi, z którą Witryna jest zintegrowana, wyłącznie do celów prywatnych.

5.2.   Podczas korzystania z Witryny Użytkownikowi zabrania się dekompilować, dezasemblować i poddawać inżynierii wstecznej wspomnianych wcześniej elementów. Użytkownikowi nie wolno również w żadnym wypadku usuwać, zmieniać i obchodzić jakichkolwiek środków zabezpieczających lub systemów bezpieczeństwa, które mogą być zainstalowane w Witrynie, ani przy nich manipulować.

5.3.  Użytkownik uznaje i akceptuje, że korzystanie z Witryny nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej, takich jak prawa autorskie, znaki towarowe, projekty lub inne prawa do Witryny; nie przyznaje również upoważnienia do opracowywania dzieł pochodnych na podstawie Witryny, innego niż przewidziane na mocy ograniczonej licencji na użytkowanie udzielanej Użytkownikom w celu umożliwienia im korzystania z Witryny na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

5.4.  Użytkownik udziela firmie CUPRA niewyłącznego, nieograniczonego, całościowego, zbywalnego, nieodpłatnego prawa z możliwością udzielania sublicencji na korzystanie z danych, które nie mają charakteru danych osobowych, a zwłaszcza danych technicznych lub danych, z których usunięto powiązania z konkretnymi osobami (czyli danych zanonimizowanych). CUPRA zawsze będzie używać tych informacji zgodnie z obowiązującymi w danej chwili wymogami prawa.

6.              Zobowiązania Użytkownika

6.1.   Użytkownik dobrowolnie i wyraźnie uznaje i akceptuje, że zawsze korzysta z Witryny na własną i wyłączną odpowiedzialność.

6.2.  W usłudze CUPRA Passport mogą być wyświetlane informacje o Pojeździe wprowadzone przez Użytkownika lub strony trzecie. Ponieważ Użytkownik jest właścicielem Pojazdu, ma obowiązek sprawdzić, czy informacje te są poprawne i dokładne, w szczególności jeśli mają zostać udostępnione innym stronom.

6.3.  Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania, a także wszelkich ostrzeżeń czy instrukcji specjalnych dotyczących użytkowania zawartych we wzmiankowanym dokumencie.

6.4.  Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od nieprawidłowego użytkowania Witryny, a także od podejmowania wymienionych niżej czynności i rozpowszechniania informacji w celu ich realizacji:

·        Używanie Witryny do działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, niniejszymi Warunkami użytkowania, zasadami etycznymi, dobrymi obyczajami lub ugruntowanym porządkiem publicznym bądź w celach niezgodnych z prawem, zakazanych albo szkodzących prawom lub interesom CUPRA bądź stron trzecich. W szczególności dotyczy to praw autorskich, praw do zastrzeżonych znaków towarowych i nazw oraz prawa do zachowania prywatności.

·        Używanie Witryny w całości lub w części w innych prywatnych bądź komercyjnych witrynach internetowych i wykorzystywanie Witryny w celach komercyjnych; a także zamieszczanie hiperłączy do Witryny lub jej zawartości (o ile nie uzyska na to wyraźnej zgody od CUPRA na piśmie).

·        Zmienianie, kopiowanie, modyfikacja, dekompilacja, dezasemblowanie Witryny, poddawanie jej procesowi inżynierii wstecznej, udzielanie na nią licencji, odpłatne wypożyczanie, sprzedaż bądź imitowanie Witryny lub jej zawartości. 

·        Przesyłanie wirusów lub innych szkodliwych komponentów, które mogą uszkodzić Witrynę lub połączone sieci, ograniczyć ich działanie bądź zakłócają użytkowanie i przeszkadzają w czerpaniu przyjemności z użytkowania Witryny przez innych użytkowników.

·        Ujawnianie, wyodrębnianie, ponowne wykorzystywanie, dalsze przesyłanie i użytkowanie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek postaci bądź formacie części Witryny należących do CUPRA bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody ze strony firmy.

6.5.  CUPRA zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do określonych usług w Witrynie. W razie naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, praw stron trzecich lub obowiązujących przepisów, a w szczególności zobowiązań zawartych w tym postanowieniu firma CUPRA zachowa wszystkie pozostałe dodatkowe prawa, które mogą przysługiwać jej w odniesieniu do Użytkownika, w szczególności prawa związane z wszczynaniem postępowania karnego lub cywilnego.

6.6.  Użytkownik zaręcza, że informacje, materiały, zawartość lub spostrzeżenia, które nie stanowią danych osobowych, ale są przez niego przekazywane firmie CUPRA nie naruszają praw własności intelektualnej i przemysłowej stron trzecich ani jakichkolwiek przepisów prawa.

7.               Wyłączenie gwarancyjne

CUPRA zastosuje wszelkie zasadne środki w celu zagwarantowania poprawnego działania Witryny. Mimo to firma CUPRA nie jest w stanie zagwarantować braku przerw w działaniu usługi w związku z naprawami i/lub konserwacją Strony bądź niedostępnością sygnału albo awarią sprzętu i/lub awariami sieci niezbędnymi do przesyłania danych, które to są zdarzeniami pozostającymi poza jej kontrolą. CUPRA podejmie niezbędne działania w celu ograniczenia występowania wspomnianych przerw.

8.               Obowiązki

8.1.   Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko. W momencie uzyskania dostępu do Witryny jest zobowiązany użytkować ją zgodnie z prawem i ponosi odpowiedzialność wobec CUPRA i/lub stron trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych na skutek niewywiązania się z opisanego tu obowiązku.

8.2.  Użytkownik jest zobligowany do sprawdzenia, czy informacje dotyczące Pojazdu wyświetlone w CUPRA Passport są poprawne i dokładne.

8.3.  Firma CUPRA nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy w zabezpieczeniach lub uszkodzenia zabezpieczeń, które mogą wystąpić w systemie komputerowym Użytkownika (na poziomie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania) bądź przechowywanych w nim plikach i dokumentach na skutek obecności wirusów na komputerze używanym do nawiązania połączenia z usługami i zawartością dostępną w Witrynie, awarią przeglądarki, użyciem przestarzałej wersji przeglądarki, awarią systemu telefonicznego, zakłóceń, błędów bądź rozłączenia połączeń podczas pracy systemu elektronicznego z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy.

8.4.  W każdym przypadku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane lub zawartość przesyłane bądź ujawniane firmie CUPRA. Firma CUPRA nie kontroluje ani nie monitoruje wspomnianej wcześniej zawartości, chyba że sąd właściwy określi inaczej w postanowieniu administracyjnym, przy czym firma zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź uniemożliwienia wyświetlania rzeczonego materiału do momentu ustalenia właściciela bądź wykazania jego zgodności z obowiązującymi przepisami.

8.5.  W zakresie dozwolonym przez prawo CUPRA nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pomyłki, które mogą znajdować się w zawartości Witryny lub innych zasobów dostępnych za jej pomocą.

8.6.  Co do zasady CUPRA nie kontroluje, sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Witryny. W szczególności CUPRA w żadnym wypadku nie gwarantuje, że Użytkownicy korzystają z Witryny zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami użytkowania, zasadami etycznymi, ogólnie przyjętym dobrym obyczajem i porządkiem publicznym, ani że używają jej z należytą starannością i ostrożnością. W związku z tym CUPRA nie przyjmuje odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z zawartości Witryny, które to może wiązać się z naruszeniem norm krajowych lub międzynarodowych, praw własności intelektualnej bądź przemysłowej albo innych praw stron trzecich.

9.              Ochrona danych

CUPRA zadba o ochronę danych osobowych Użytkownika i będzie wykorzystywać wspomniane informacje tylko w zakresie dozwolonym przez prawo lub pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Użytkownicy mogą znaleźć informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych w Polityce prywatności.

10.            Linki do innych witryn internetowych i mediów społecznościowych

Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych, mediów społecznościowych i/lub aplikacji stron trzecich, co ma na celu umożliwienie Użytkownikowi dostępu do informacji od firm będących partnerami lub sponsorami. SEAT CUPRA nie ma nad nimi żadnej kontroli i nie przyjmuje odpowiedzialności za ich zawartość, działanie ani dane otrzymywane przez wymienione strony trzecie. SEAT CUPRA oferuje wspomniane linki i informacje i/lub usługi Użytkownikowi wyłącznie dla jego wygody, przy czym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z warunkami użytkowania i politykami prywatności zamieszczonymi w witrynach internetowych lub aplikacjach, do których prowadzą linki, oraz zaakceptować postanowienia tych dokumentów.

Dodatkowo SEAT CUPRA nie ma kontroli nad informacjami, treściami, produktami lub usługami dostarczanymi przez strony trzecie, które utworzyły linki do Witryny. Stąd też SEAT CUPRA nie przyjmuje odpowiedzialności wynikającej z użytkowania funkcji, technologii, usług i platform stron trzecich przez Użytkownika. Wobec tego Użytkownik zobowiązuje się zwolnić SEAT CUPRA z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym finansowej, za szkody będące konsekwencją naruszeń bądź zdarzeń związanych z użytkowaniem wspomnianych funkcji, technologii, usług lub platform stron trzecich, mimo że są one dostępne za pomocą Witryny.

11.             Zmiany Warunków użytkowania i zakresu usług w Witrynie

11.1.   CUPRA zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie i z każdego uzasadnionego powodu (na przykład: w związku ze zmianami w oferowanych usługach lub obowiązujących przepisach). Użytkownik może w każdej chwili znaleźć aktualną wersję niniejszych Warunków użytkowania w Witrynie.

11.2.  Dodatkowo CUPRA zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub zawężenia zakresu usług oferowanych w ramach CUPRA Passport, a także zmiany dostępnych funkcji w dowolnym momencie. Wynika to w szczególności z szybkiego rozwoju nowych technologii, który narzuca firmie CUPRA konieczność regularnego dostosowywania zawartości technicznej Witryny.

12.            Zgłaszanie potencjalnych naruszeń

12.1.  CUPRA szanuje prawa stron trzecich i przestrzega obowiązującego prawa. Użytkownik Witryny również jest do tego zobowiązany.

12.2. W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi, że Witryna jest używana w sposób naruszający prawa stron trzecich i/lub do celów sprzecznych z obowiązującym prawem, jest zobligowany niezwłocznie zgłosić to firmie CUPRA w wiadomości e-mail wysyłanej na adres: cupra-responde@cupraofficial.es.

13.            Niezależność postanowień i ich łączenie

Niezgodność z prawem, nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie wpływa na ważność pozostałych postanowień, o ile nie ma to istotnego wpływu na prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszych Warunków użytkowania. Przez istotność rozumie się dowolną sytuację, która poważnie szkodzi interesom którejkolwiek ze Stron lub jest wyraźnie sprzeczna z celem niniejszych Warunków użytkowania. Takiego rodzaju postanowienia są zastępowane innymi, które są prawnie wiążące i jednocześnie spełniają cel zastępowanych postanowień, albo interpretowane w połączeniu z nimi.

14.            Obowiązujące prawodawstwo, właściwe organy wymiaru sprawiedliwości

14.1. Niniejsze Warunki użytkowania są interpretowane zgodnie z hiszpańskim prawem zwyczajowym. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy kraju, w którym ma stały adres zamieszkania lub który jest jego zwyczajowym miejscem pobytu w momencie zawarcia umowy.

14.2.                    Wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego zostaną skierowane do sądów właściwych miasta Barcelony (Hiszpania). Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Użytkownik występuje w charakterze konsumenta, rzeczone spory będą kierowane do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta, jeżeli wymagają tego przepisy mające zastosowanie do danego konsumenta.

14.3.                    Użytkownik występujący w charakterze konsumenta może także poddać dowolny spór wynikający z niniejszych Warunków i postanowień ogólnych lub z nimi związany do rozpatrzenia w ramach procedury alternatywnego rozwiązywania sporów. Listę dostępnych platform alternatywnego rozwiązywania sporów prowadzoną przez Komisję Europejską można znaleźć pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

14.4.                    Niezależnie od powyższego, CUPRA nie wyraża woli i nie ma obowiązku udziału w internetowej procedurze rozwiązywania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

14.5.                    Postanowienie to dotyczy wyłącznie konsumentów posiadających stały adres zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej i nie ma wpływu na przepisy prawa regulujące alternatywne rozwiązywanie sporów konsumenckich, które mogą obowiązywać w krajach nienależących do Unii Europejskiej.

 

© SEAT, S.A.U. 2023. Powielanie całości lub części niniejszego dokumentu jest surowo zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.